Image Alt

Odbierz bezpłatną wejściówkę

logo Doho Sport Center

Aby otrzymać wejściówkę należy wypełnić wszystkie pola z formularza.
(z bezpłatnej wejściówki można skorzystać jeden raz na 12 miesięcy)

Regulamin Sprzedaży Internetowej Doho Sport Center

 

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

 

Klub – Doho Sport Center, ul. Polna 1 Międzyrzecz

 

Firma – Mateusz Woliński, ul. Kołłątaja 7c/6, 66-300 Międzyrzecz NIP 596 170 50 17

 

Strona internetowa – strona internetowa https://dohosportcenter-miedzyrzecz.cms.efitness.com.pl

 

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

 

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

 

 

1.       Sprzedaż karnetów prowadzi Firma.

 

2.       Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:

  • Zarejestrowania się na stronie internetowej https://dohosportcenter-miedzyrzecz.cms.efitness.com.pl poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać dane Kupującego
  • złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.

3.       Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.

 

4.       Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.

 

5.       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ,jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty ,banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika , jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 

7.       Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.

 

8.       Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.

 

9.       Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty Przelewy24). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.

 

10.    W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie wydana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu.

 

11.    W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres dohosportcenter@gmail.com, podając dane do faktury VAT. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

 

12.    Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.

 

13.    Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 

14.    Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

15.    Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.

 

16.    Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dohosportcenter@gmail.com

 

17.    Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.

18.    Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

 

19.    Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.

 

20.    Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.

 

21.    Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 

22.    Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.

 

23.    Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

24.    O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.stacjanowagdynia.pl  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

25.    Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie https://dohosportcenter-miedzyrzecz.cms.efitness.com.pl .Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.

 

26.    Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.

 

27. Zwroty. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

27.1. Osobom dokonującym zakupu w strefie klienta Doho Sport Center, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny

 

27.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub usługi lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

 

27.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: Doho Sport Center ul. Polna 1, 66-300 Międzyrzecz adres e-mail dohosportcenter@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

27.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

27.5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności.

Close
Gym

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
About